<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 新竹市國民小學閩南語教材
閩南語教材大頭仔明
第一冊 第二冊 第三冊 第四冊 第五冊
第一冊
第二冊
第三冊
第四冊
第五冊
第六冊 第七冊 第八冊 第九冊 第十冊
第六冊
第七冊
第八冊
第九冊
第十冊
第十一冊 第十二冊
第十一冊
第十二冊
     
閩南語標音教材
第一冊 第二冊 第三冊
第一冊
第二冊
第三、四冊